India

Delhi; Rajasthan (Jaipur, Ajmer, Pushkar, Udaipur, Ranakpur, Jodhpur, Jaisalmer, Thar Desert); Uttar Pradesh (Agra, Varanasi); Kerala (Kochi, Alappuzha, Kerala Backwaters) - 2016